Wypadek w pracy

Poszkodowanemu, który doznał wypadku w pracy, obligatoryjnie należy się jednorazowe odszkodowanie wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niestety bardzo często zdarza się, iż ZUS zaniża należne odszkodowania, poprzez niepełne określanie uszczerbku na zdrowiu wywołanego wypadkiem. Z uwagi na znaczną wartość każdego niedoszacowanego punktu procentowego, warto odwołać się od każdej niekorzystnej decyzji ZUS, zwłaszcza, iż postępowanie sądowe w tym zakresie zwolnione jest od opłat.

Należy jednak pamiętać, iż na złożenie odwołania od orzeczenia komisji lekarskiej, jest jedynie 14 dni, a na złożenie odwołania od decyzji ZUS jedynie 30 dni. Po upływie tych terminów, możliwość ubiegania się o wyższe odszkodowanie za wypadek w pracy od ZUS, przepada.


Nadto, jeśli do wypadku w pracy doszło wskutek jakiejkolwiek winy pracodawcy, lub innego pracownika, poszkodowanemu dodatkowo należy się odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej pracodawcy.

Odszkodowanie z OC pracodawcy jest z reguły znacznie wyższe i ma znacznie szerszy zasięg, niż odszkodowanie z ZUS.


Kiedy możesz domagać się wysokiego odszkodowania za wypadek w pracy z tytułu OC pracodawcy?


Jeśli do zdarzenia doszło w czasie pracy lub wykonywania obowiązków służbowych, jego przyczyny leżą po stronie pracodawcy lub innego pracownika, np.:

- upadek z uszkodzonych schodów, stanowiących własność zakładu pracy

- upadek z rusztowania, na skutek niewłaściwego zabezpieczenia

- upadek z wysokości, na skutek braku wyposażenia pracownika w szelki zabezpieczające

- upadek z drabiny, w związku z jej wadą (np. Pęknięciem)

- doznania obrażeń ciała w związku z używaniem wadliwej/niezabezpieczonej maszyny, liny montażowej, etc.

- doznania obrażeń ciała w związku z brakiem badań BHP

- wyrządzenia obrażeń ciała przez innego pracownika, w czasie wykonywania obowiązków służbowych, na skutek jego winy, nieuwagi, lub braku nadzoru


Reasumując, o odszkodowanie z OC pracodawcy ubiegać się może każdy poszkodowany w czasie pracy pracownik, który doznał obrażeń ciała w związku z jakąkolwiek winą, zaniedbaniem pracodawcy lub innego pracownika.

Wachlarz roszczeń odszkodowawczych, jakie przysługują poszkodowanemu z OC pracodawcy, został opisany tutaj.