Polityka prywatności

Polityka prywatności strony www.projuris.pl

Administratorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.projuris.pl jest Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris sp. z o.o., zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000647466


Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.projuris.pl jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.


Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.projuris.pl


Dane Inspektora Ochrony Danych

Jacek Wasilewski

jwasilewski@projuris.pl

adres:90-45 Łódź, ul. Piotrkowska 211 lok. 6/6A


Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych, można uzyskać pod wskazanym adresem e-mail.


Dane przekazane Spółce przez użytkowników

Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. zbiera informacje o użytkownikach za pośrednictwem zamieszczonych na stronie internetowej formularzy, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika i przedstawienia za zgodą użytkownika informacji handlowej, a w przypadku złożenia przez użytkownika oferty zatrudnienia bądź współpracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Użytkownik może przekazać Spółce za pomocą formularzy znajdujących się na stronie internetowej, dane osobowe takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail oraz inne dane użytkownika wskazane w pytaniu skierowanym za pośrednictwem formularza. W przypadku składania za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego oferty zatrudnienia bądź współpracy użytkownik przekazuje Spółce dane dotyczące wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej oraz inne dane zawarte w CV.


Przetwarzanie danych osobowych użytkowników

W zakresie, w jakim Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. zbiera od użytkowników dane osobowe, Spółka pełni obowiązki administratora danych i przetwarza dane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w celach:

  • udzielenia odpowiedzi na pytanie zgłoszone za pośrednictwem formularza;

  • realizacji zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o.;

  • marketingowych związanych z przygotowaniem i przekazaniem oferty usług Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o.;

  • udzielenia informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy, którą zawarł ze Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o.;

  • procesu rekrutacji – w przypadku złożenia przez Użytkownika oferty zatrudnienia w Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o.,


Zakres zbieranych danych osobowych jest ograniczony do niezbędnego minimum. Podanie danych jest zupełnie dobrowolne. Skorzystanie z formularzy na stronie internetowej równoważne jest udzieleniu zgody na przetwarzanie danych w celach wymienionych powyżej.


Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym na marketing usług własnych Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. oraz do przenoszenia danych.


Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dane osobowe mogą podlegać profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie Użytkownikowi nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika Ogólnopolskiej Kancelarii Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o.


Imiona Klientów Ogólnopolskiej Kancelarii Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o.o., w opisywanych sprawach, zostały zmienione.


Dane osobowe, zebrane za pośrednictwem strony internetowej przetwarzane będą nie dłużej niż przez 6 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi lub w przypadku zapisania do newslettera 2 miesiące od momentu wypisania się z newslettera.


Wszelkie zebrane dane nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody osób, których dane dotyczą, za wyjątkiem sytuacji wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


Informacje handlowe

Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. nie przesyła niezamówionych informacji handlowych. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422) informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych przez złożenie Ogólnopolskiej Kancelarii Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.


Gromadzenie danych zbieranych automatycznie („plików Cookies”)

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera Spółki, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających stronę internetową (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

  • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie;

  • informacje o typie systemu operacyjnego użytkownika;

  • informacje o przeglądarce użytkownika,

  • odwiedzane przez użytkownika strony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Pliki Cookies nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową ani innych informacji zebranych od użytkowników.


Wykorzystywanie plików Cookies

Zebrane pliki Cookies są przez Spółkę przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania stroną internetową. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem strony www.projuris.pl Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu strony internetowej do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.


Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.


Zmiany w polityce prywatności

Ogólnopolska Kancelaria Dochodzenia Odszkodowań pro juris Sp. z o. o. może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej www.projuris.pl