Warto wiedzieć

Poniżej zamieszczamy garość informacji niezbędnych dla każdego Poszkodowanego, który poszukuje najlepszej kancelarii do reprezentacji swoich interesów.

Przyczynienie.

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jeśli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, obowiązek jej naprawienia leży również po jego stronie. W praktyce wygląda to w ten sposób, że należne dla poszkodowanego odszkodowanie pomniejszane jest proporcjonalnie do stopnia przyczynienia ustalonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe (sic!).
Zakłady ubezpieczeń bardzo często nadużywają pojęcie "przyczynienia", zawyżając jego wartość. Czasami dochodzi nawet do takich kuriozów, że osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem sądu jako sprawca wypadku, w opinii Towarzystwa Ubezpieczeniowego jest jedynie współwinna lub nawet zwolniona z odpowiedzialności odszkodowawczej!
Z naszych obserwacji wynika, iż Ubezpieczyciele bardzo chętnie korzystają z obarczania Poszkodowanych przyczynieniem, najczęściej w ogóle tego nie udowadniając. Podstawowym przykładem może być uznanie, iż pasażer samochodu, bez zapiętych pasów bezpieczeństwa, powinien niejako z automatu mieć uznane 50, albo nawet więcej procent przyczynienia (a więc odszkodowanie pomniejszone przynajmniej o połowę).
Działanie takie jest sprzeczne z obowiązującym prawem i w przypadku naszych Klientów, jeśli na etapie polubownym nie da się dojść do porozumienia z firmą ubezpieczeniową, uznane przez nią przyczynienie każdorazowo jest przedmiotem dodatkowej walki na drodze sądowej.

Uwaga! - na rynku odszkodowań działają firmy, które podwyższają swoją prowizję w przypadku wykazania przez towarzystwo ubezpieczeniowe przyczynienia poszkodowanego do szkody, co jest działaniem absolutnie sprzecznym z interesami Poszkodowanego! Oznacza to bowiem, iż firmom tym w ogóle nie zależy na tym, by obniżyć stopień przyczynienia do szkody, bo dzięki temu mają wyższą prowizję (wiemy, że to absurd, ale widzieliśmy również takie umowy).

Zlecając swoją sprawę kancelarii pro juris Poszkodowany może mieć pewność, że dopilnujemy, aby stopień przyczynienia był najniższy z możliwych!

Terminowość wypłat.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sytuacjach bezspornych, towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek wypłaty pierwszej transzy odszkodowania w terminie 30 dni od daty przyjęcia poprawnie wniesionych roszczeń. Transza ta nosi nazwę "kwoty bezspornej".
Bez znaczenia dla Poszkodowanego są takie okoliczności, że sprawa karna przeciwko sprawcy nie dobiegła końca, lub, że Poszkodowany nie zakończył leczenia. Również nie powinien mieć znaczenia fakt, iż w aktach sprawy brak jest w pełni skompletowanych dokumentów, o ile te przekazane są wystarczające do przeprowadzenia postępowania na potrzeby kwoty bezspornej. 
Oczywiście Ubezpieczyciele zdają sobie niewiele z tego robić, interpretując przepisy ustawy wg własnych interesów i potrzeb, lub np. wskazując poszkodowanym, by ten zgłosił się po zakończeniu postępowania karnego i/lub procesu leczenia. Poszkodowany nigdy nie powinien się na to godzić!

Kancelaria pro juris dopilnuje, aby towarzystwo ubezpieczeniowe respektowało terminy wynikające z ustawy, a w przypadku braku terminowej realizacji odszkodowania natychmiast będzie adekwatnie reagować!

Postępowanie przeciwko UFG.

Jeżeli sprawca wypadku jest nieznany, ponieważ, np. uciekł z miejsca wypadku, albo, jeżeli sprawca nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowanie dla osoby poszkodowanej również się należy.
Roszczenia należy wówczas skierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który działa wg tej samej ustawy, co Towarzystwa Ubezpieczeniowe! Jednak w takich okolicznościach likwidacja szkody zazwyczaj trwa kilka miesięcy. Z naszych obserwacji wynika, iż Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny bardzo chętnie proponuje zawarcie ugód, które jednak często nie są wystarczająco korzystne dla Poszkodowanych, którzy chcą do końca walczyć o swoje.

pro juris dopilnuje, aby odszkodowanie od UFG wypłacone było we właściwej wysokości i we właściwym terminie!

Przedawnienie.

Jeżeli zdarzenie, w wyniku którego osoba została poszkodowana, było przestępstwem, lub występkiem, jeżeli przeciw sprawcy toczyła się sprawa karna, przedawnienie roszczenia o odszkodowanie następuje dopiero po upływie 20 lat od daty wypadku!
Zdarza się, iż towarzystwa ubezpieczeniowe subiektywnie interpretując okoliczności zdarzenia, wywodzi, że zdarzenie, które faktycznie ma 20 letni okres przedawnienia, przedawniły się z upływem 3 lat od daty wypadku.

pro juris dopilnuje, aby towarzystwo ubezpieczeniowe właściwie interpretowało termin „przedawnienie”!

Wielkość należnego odszkodowania.

W końcu faktem jest, że wypłacane przez Towarzystwa Ubezpieczeń odszkodowania niemal za każdym są znacznie zaniżone!

pro juris dopilnuje, aby wysokość odszkodowania była adekwatna do wysokości poniesionej szkody i by suma wypłaconych roszczeń była najwyższa.

Reasumując.

Zlecając poprowadzenie profesjonalnej egzekucji odszkodowania kancelarii pro juris, zyskują Państwo pewność, że należne Wam świadczenia odzyskacie w najwyższej możliwej wysokości i w najkrótszym możliwym, do uzyskania najwyższych możliwich świadczeń, terminie.

Skuteczność działań naszej Kancelarii, na przykładach prowadzonych na rzecz naszych Klientów spraw,
możecie Państwo sprawdzić samodzielnie tutaj.