Postępowanie polubowne

W zależności od tego, czy sprawę prowadzimy od początku, czy otrzymujemy ją do poprawki po konkurencji, postępowanie polubowne może przybrać różne formy oraz mieć różną długość.

Standardowe postępowanie polubowne, dla wypadków komunikacyjnych, w których roszczenia dochodzone są bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń, gdzie sprawca miał zawarte ubezpieczenie OC pojazdu, w przypadku gdy okoliczności zdarzenia są bezsporne, trwa od 30 do 90 dni. Jest to termin ustawowy.

Przy upadkach na chodniku, w wyniku potknięcia, do tego terminu należy dodać przynajmniej 30 dni, z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania przedlikwidacyjnego, bezpośrednio przed podmiotem odpowiedzialnym za właściwy stan nawierzchni chodnika.

Przy upadkach na chodniku, w wyniku poślizgnięcia wskutek braku jego odśnieżenia zimą, z uwagi na konieczność dotarcia do podmiotu odpowiedzialnego za zdarzenie, którym będzie zarządca drogi lub firma/konsorcjum firm, odpowiedzialnych za usuwanie skutków zimy, ww termin może się wydłużyć.

Oczywiście już w czasie postępowania polubownego, przy założeniu uznania odpowiedzialności przez podmiot odpowiedzialny, na rzecz naszych Klientów realizowane są wypłaty wywalczonych świadczeń. Czasami jest to jedna, ale najczęściej są to nawet 2 – 3 transze odszkodowania.

W przypadku zaniżenia przez podmiot odpowiedzialny/Ubezpieczyciela należnego naszym Klientom odszkodowania na etapie polubownym, w sprawie podejmowane są negocjacje ugodowe, mające na celu dalsze podwyższenie wypłaconych świadczeń, a w przypadku braku porozumienia, sprawa, z zastrzeżeniem pełnego zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów, kierowana jest do Sądu.


Przykłady spraw prowadzonych na rzecz naszych Klientów opisaliśmy tutaj.