Wypadki śmiertelne

Kto może starać się o odszkodowanie po utracie osoby najbliższej?

Zgodnie z wypracowanym orzecznictwem i praktyką likwidacyjną, o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej sprawcy zdarzenia, mogą się starać osoby z najbliższego kręgu rodzinnego osoby zmarłej, tj:

  • współmałżonek/konkubent

  • rodzice

  • dzieci

  • rodzeństwo

  • dziadkowie i pradziadkowie

  • wnukowie i prawnukowie, o ile w sposób świadomy pamiętają osobę zmarłą


Jakie roszczenia przysługują najbliższym po tragicznej śmierci członka rodziny?

  • zadośćuczynienie za krzywdę i cierpienia, ból i straty moralne (jest należne wszystkim osobom uprawionym, wskazanym powyżej)

  • odszkodowanie za pogorszenie się sytuacji życiowej i finansowej bliskich osób (przysługuje głównie współmałżonkowi, małoletnim dzieciom, rodzicom w przypadku zgonu wspomagającego ich finansowo dziecka)

  • kompleksowy zwrot kosztów pogrzebu, strojów żałobnych, konsolacji, pomnika (przysługuje osobie, która te koszty fizycznie poniosła)

  • rentę alimentacyjną na rzecz osób uprawnionych, niezależną od renty z ZUS (przysługuje głównie współmałżonkowi, który przed wypadkiem był na utrzymaniu osoby zmarłej oraz dzieciom zmarłego)